ENDAST 399 KR FRAKT
BETALA MED KORT, FAKTURA ELLER DELBETALNING
DU NÅR OSS PÅ 010-175 21 21

Allmänna Köpvillkor - Företag

Version 2024:1 gäller från och med den 1 januari 2024.

1. Tillämplighet

Nordbiten AB:s ("Redskapsbolaget") Allmänna Köpvillkor – Företag gäller för leverans av produkt till kund från och med ovan angivet datum. Dessa Allmänna Köpvillkor - Företag gäller i tillämpliga delar på alla beställningar som görs av kunder i utövandet av deras yrke eller verksamhet och leverans av produkter via Redskapsbolaget om inget annat avtalats. Om du handlar som konsument gäller i stället Allmänna Köpvillkor – Konsument som inleds efter punkt 14.

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på Redskapsbolagets webbsida utgör Redskapsbolagets ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Redskapsbolagets webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Redskapsbolagets webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och visas både med och utan moms. Kostnad för frakt tillkommer om inget annat särskilt angivits. Redskapsbolaget äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits. Redskapsbolagets priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Vid fakturering kan priset komma att justeras i enlighet med för dagen gällande valutakurs och fastställs av Redskapsbolaget.

4. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning kan bland annat erläggas genom betalning med kontokort, direktbetalning via internetbank eller genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning och/eller finansiering erläggas via partner om inte annat överenskommits. De till var tid fullständiga villkoren hos partner framgår i kassan. Redskapsbolaget förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller kunden inte godkänns för det valda betalsättet.  Faktura som ej hanteras av partner ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Redskapsbolagets bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Redskapsbolagets rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader. Redskapsbolagets tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Redskapsbolaget måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Redskapsbolaget. Produkterna förblir Redskapsbolagets egendom till dess full betalning erlagts. Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Redskapsbolaget rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Redskapsbolaget accepterar kunden dessa Allmänna Köpvillkor - Företag. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Vid orderläggning skickas en orderbekräftelse via mejl. Denna orderbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden, dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

6. Leverans

Leveranstid som anges till 2-5 dagar i webbutiken innebär att Redskapsbolaget normalt kan skicka varan inom 5 dagar efter beställning. Om en leverans är försenad meddelar Redskapsbolaget om detta genom meddelande till den e-postadress kunden angivit. Information lämnas även om ny leveranstid.

Leverans sker inom Sverige och av anlitad transportör eller budfirma. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats till transportör. Redskapsbolaget bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

Kunden är skyldig att betala samtliga merkostnader som kan uppstå vid ej mottagen leverans.

7. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Redskapsbolaget. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Redskapsbolaget.

8. Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Redskapsbolaget, dock senast 10 dagar från fakturadatum.

9. Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare.

10. Ansvar

Föreligger fel som Redskapsbolaget ansvarar för åtar sig Redskapsbolaget att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Redskapsbolaget har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Redskapsbolagets ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Redskapsbolaget med anledning av fel. Redskapsbolaget ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst.

11. Teknisk support

För teknisk support har Redskapsbolaget rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport.

12. Personuppgifter

Information om hur vi behandlar kunders personuppgifter framgår av Redskapsbolagets integritetspolicy.

13. Force Majeure

Redskapsbolaget äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Redskapsbolagets kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

14. Övrigt

Redskapsbolaget förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning. Kunden intygar särskilt genom att acceptera dessa Allmänna Köpvillkor – Företag att produkterna endast ska användas i professionella sammanhang, såsom exempelvis i egen näringsverksamhet eller i offentlig verksamhet. Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Redskapsbolagets skriftliga samtycke. Redskapsbolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Köpvillkor – Företag.


Allmänna köpvillkor - Konsument

Version 2024:1 gäller från och med den 1 januari 2024.

1. Tillämplighet

Nordbiten AB:s ("Redskapsbolaget") Allmänna Köpvillkor - Konsument gäller för beställningar av privatpersoner från och med ovan angivet datum.

1. Produktinformation

Varorna som presenteras på Redskapsbolagets webbsida utgör Redskapsbolagets ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Redskapsbolagets webbsida och i övrig kommunikation har informationen på webbsidan företräde i den mån tvingande lag inte föreskriver annat. Generell information om produkterna på Redskapsbolagets webbsida (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.

2. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Redskapsbolagets webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och visas både med och utan moms. Redskapsbolaget äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Avtalat pris mellan Redskapsbolaget och kund gäller om inget annat särskilt överenskommits. Frakt tillkommer på samtliga leveranser om inget annan särskilt överenskommits. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning.

3. Betalningsvillkor

Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på Redskapsbolagets webbsida medför betalningsansvar. Betalning kan bland annat erläggas genom betalning med kontokort, direktbetalning via internetbank eller genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning och/eller finansiering erläggs via partner om inte annat överenskommits. De till var tid fullständiga villkoren hos partner framgår i kassan. Redskapsbolaget förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller kunden inte godkänns för det valda betalsättet.  Produkterna förblir Redskapsbolagets egendom till dess full betalning erlagts.

4. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Redskapsbolaget accepterar kunden dessa Allmänna Köpvillkor - Konsument. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet. Vid orderläggning skickas en beställningsbekräftelse via mejl. Denna beställningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras erhåller kunden via mejl en orderbekräftelse rubricerad ”Din order har skickats”. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden. Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

5. Avbeställning

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att du mottar en orderbekräftelse. Ändring kan ske per telefon till orderavdelningen eller per e-post. Efter att din order har expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.

Som kund har du möjlighet att avbeställa hela din order utan avgift fram till dess att försändelsen har lämnat lagret. Avbeställning ska meddelas Redskapsbolaget per e-post. Observera att din avbeställning inte går igenom förrän Redskapsbolaget bekräftat att avbeställningen har genomförts. Om ordern har hunnit expedieras kan du komma att debiteras kostnad för ej mottagen leverans samt eventuella andra kostnader Redskapsbolaget haft med anledning av avbeställningen.

6. Leverans

En order avseende en produkt som finns i lager som mottas före klockan 12.00 en vardag expedieras i regel samma dag.

Leveranstid som anges till 2-5 dagar i webbutiken innebär att Redskapsbolaget normalt kan skicka varan inom 5 dagar efter beställning. Om en leverans är försenad meddelar Redskapsbolaget om detta genom meddelande till den e-postadress du angivit. Information lämnas även om ny leveranstid.

Leverans sker inom Sverige och av anlitad transportör eller budfirma. Som huvudregel sker inga delleveranser men Redskapsbolaget förbehåller sig rätten att vid behov delleverera ordrar. Redskapsbolaget bär risken för varan tills varan är utlämnad till dig.

Ej mottagen leverans debiteras en avgift för att täcka Redskapsbolagets kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

7. Ångerrätt

Vid köp av varor från Redskapsbolaget har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Redskapsbolaget lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen).

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Redskapsbolaget för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris och kan dras av från det pris som ska återbetalas enligt nedan.

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Redskapsbolaget, företrädesvis via kontaktformuläret på Redskapsbolagets webbsida och där skapa ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Du kan också meddela Redskapsbolaget om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets ångerblankett till Redskapsbolaget. Blanketten skickas till Redskapsbolaget på den adress som anges under rubriken ”Om oss” på Redskapsbolagets webbsida.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Redskapsbolaget.

Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar från mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Redskapsbolaget inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Vid beställning av kundunika produkter skickar vi ut en orderbekräftelse för att du som kund ska hinna kontrollera din order innan vi skickar beställningen vidare till leverantör. Du har rätt att avbeställa din order inom 24 timmar utan kostnad.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål. På dessa produkter framgår minst 1-2 veckors leveranstid i webbutiken.

Är du osäker på vilka varor som inte omfattas av ångerrätt och öppet köp ber vi dig kontakta vår kundservice på 010-1752121 eller via info@redskapsbolaget.se.

8. Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Redskapsbolaget. Reklamation får inte ske senare än 3 år efter mottagandet av en vara.

En reklamation görs via kontaktformuläret på Redskapsbolagets webbsida, där du skapar ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Notera att erhållande av ett returnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras. Ditt returnummer är giltigt under 14 dagar, under vilken tid produkten bör ha kommit Redskapsbolaget tillhanda.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Redskapsbolaget dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (2022:260) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader). Återbetalning sker så snart som möjligt och inte senare än inom 14 dagar från det att Redskapsbolaget tagit emot varan från dig och konstaterat att du haft rätt att reklamera ditt köp.

Redskapsbolaget kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om Redskapsbolaget konstaterar att varan inte har något fel som omfattas av Redskapsbolagets felansvar (exempelvis på grund av yttre påverkan) debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Redskapsbolagets kostnader för returen.

9. Returer

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, vid reklamation eller öppet köp) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning. Varor som levererats på pall måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfälligt emballage debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit Redskapsbolaget tillhanda. Vid retur med av Redskapsbolaget utsänd adresslapp (som erhålls vid kontakt med Redskapsbolaget avseende ångerrätt, öppet köp och reklamation) står Redskapsbolaget risken för varan från det att du lämnar den på posten. Redskapsbolaget har rätt att göra avdrag från återbetalningen om kunden enligt ovan ska stå för returkostnaden. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för returkostnad. Returer skickas till på av Redskapsbolaget angiven adress.

10. Transportskador

Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller meddela att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas till Redskapsbolaget via kontaktformuläret på Redskapsbolagets webbplats. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du till Redskapsbolaget enligt ovan.

Transportskador ska helst dokumenteras med fotografier som tydligt visar skador på innehållet, förpackningens skick, eventuella skador på det stötdämpande inneremballaget och fraktsedeln. Allt emballage måste sparas till dess att reklamationsärendet är avslutat.

11. Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av Redskapsbolaget direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

Redskapsbolaget lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

12. Ansvar för fel

Redskapsbolagets ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (2022:260). Ytterligare rättigheter för dig som kund kan dock följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Redskapsbolaget ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av information som inte beror på bristfälliga instruktioner, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av produkt eller information som finns tillgänglig på Redskapsbolagets webbsida.

13. Teknisk support

För teknisk support har Redskapsbolaget rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport.

14. Personuppgifter

Information om hur vi behandlar kunders personuppgifter framgår av Redskapsbolagets integritetspolicy.

15. Övrigt

Redskapsbolaget kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Redskapsbolagets kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

Redskapsbolaget förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna avtal.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning

De uppgifter som lämnas på Redskapsbolagets webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Redskapsbolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Köpvillkor - Konsument.

16. Tvist och konsumentklagomål

Om din produkt är felaktig är du alltid välkommen att kontakta Redskapsbolagets kundservice. Du når vår kundservice på telefonnummer 010-1752121 eller via kontaktformuläret på Redskapsbolagets webbplats.

Om du efter kontakten med kundservice fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för klagomål och tvistelösning.

Laddar...