ENDAST 290 KR FRAKT
BETALA MED KORT, LEASING ELLER FAKTURA
DU NÅR OSS PÅ 010-175 21 21

Köpvillkor

Version 2021:1 gäller från och med den 22 juni 2021.

1. Tillämplighet

Nordbiten AB:s ("Redskapsbolaget") Allmänna Köpvillkor gäller för leverans av produkt till kund från och med ovan angivet datum.
Dessa Allmänna Köpvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

Endast företag/kunder som bedriver näringsverksamhet tillåts att handla på Redskapsbolagets webbsida.

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på Redskapsbolagets webbsida utgör Redskapsbolagets ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Redskapsbolagets webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Redskapsbolagets webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer om inget annat särskilt angivits. Redskapsbolaget äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits. Redskapsbolagets priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Vid fakturering kan priset komma att justeras i enlighet med för dagen gällande valutakurs och fastställs av Redskapsbolaget.

4. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning kan bland annat erläggas genom betalning med kontokort, direktbetalning via internetbank eller genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning och/eller finansiering erläggas via partner om inte annat överenskommits. De till var tid fullständiga villkoren hos partner framgår i kassan. Redskapsbolaget förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller kunden inte godkänns för det valda betalsättet.  Faktura som ej hanteras av partner ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Redskapsbolagets bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Redskapsbolagets rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader. Redskapsbolagets tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Redskapsbolaget måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Redskapsbolaget. Produkterna förblir Redskapsbolagets egendom till dess full betalning erlagts. Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Redskapsbolaget rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Redskapsbolaget accepterar kunden dessa Allmänna Köpvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.
Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad "Redskapsbolaget.se - Order XXXX" via mejl. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras erhåller kunden via mejl en orderbekräftelse rubricerad ”Din order har skickats”. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden - dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

6. Leverans

Leverans sker inom Sverige och av anlitad transportör eller budfirma. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats till transportör. Redskapsbolaget bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

Kunden är skyldig att betala upp till 50 % av ordersumman och samtliga merkostnader som kan uppstå vid ej mottagen leverans.

7. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Redskapsbolaget. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Redskapsbolaget.  

8. Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Redskapsbolaget, dock senast 10 dagar från fakturadatum.

9. Garanti

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare.

10. Ansvar

Föreligger fel som Redskapsbolaget ansvarar för åtar sig Redskapsbolaget att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Redskapsbolaget har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Redskapsbolagets ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Redskapsbolaget med anledning av fel. Redskapsbolaget ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst.

11. Teknisk support

För teknisk support har Redskapsbolaget rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport.

12. Force Majeure

Redskapsbolaget äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Redskapsbolagets kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

13. Övrigt

Redskapsbolaget förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning. Kunden intygar särskilt genom att acceptera dessa Allmänna Köpvillkor att produkterna endast ska användas i professionella sammanhang, såsom exempelvis i egen näringsverksamhet eller i offentlig verksamhet. Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Redskapsbolagets skriftliga samtycke. Redskapsbolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Köpvillkor.

Laddar...